06:59Vertrektijden Leiden Centraal

4 min
 410
Sp 4b
9579 - Aan perron
4b
NS Intercity 2112
10 min
 199
Sp 5a
2707 - 116km/u - 6.67km
5a
NS Sprinter 4625
16 min
 600
Sp 8b
8745 - 56km/u - 22.72km
8b
NS Intercity 2214
16 min
 527
Sp 9b
4095 - 110km/u - 27.41km
4221 - 113km/u - 27.22km
9b
NS Intercity 714
18 min
 607
Sp 4b
4b
NS Intercity 1823
21 min
 410
Sp 5b
9571 - 56km/u - 16.41km
5b
NS Intercity 2223
21 min
 199
Sp 8a
2721 - 128km/u - 27.35km
8a
NS Sprinter 4612
24 min
 544
Sp 2
Via Alphen a/d Rijn, Woerden, Utrecht Centraal, Utrecht Vaartsche Rijn - Stopt niet in Vleuten, Terwijde, Leidsche Rijn
Achterste treinstel blijft te Leiden Centraal
Treinstel 2655 tot Leiden Centraal
2
NS Sprinter 8825
34 min
 600
Sp 4b
4b
NS Intercity 2114
40 min
 286
Sp 5a
2314 - 133km/u - 8.08km
2351 - 134km/u - 8.1km
5a
NS Sprinter 4627
46 min
 527
Sp 9b
4065 - 0km/u - 55.21km
4227 - 0km/u - 55.27km
9b
NS Intercity 1816
46 min
 600
Sp 8b
8b
NS Intercity 2216
48 min
 607
Sp 4b
4b
NS Intercity 725
51 min
 410
Sp 5b
5b
NS Intercity 2225
51 min
 286
Sp 8a
8a
NS Sprinter 4614
54 min
 544
Sp 2
Via Alphen a/d Rijn, Woerden, Utrecht Centraal, Utrecht Vaartsche Rijn - Stopt niet in Vleuten, Terwijde, Leidsche Rijn
Treinstel 2436 tot Leiden Centraal
2
NS Sprinter 8827
62 min
 600
Sp 9b
9b
NS Intercity 2129
64 min
 600
Sp 4b
4b
NS Intercity 2116
70 min
 342
Sp 5a
2721 - 128km/u - 27.35km
5a
NS Sprinter 4629
73 min
 204
Sp 4a
4a
NS Sprinter 6314
76 min
 607
Sp 9b
7625 - 141km/u - 97.58km
9b
NS Intercity 718
76 min
 600
Sp 8b
8b
NS Intercity 2218
78 min
 527
Sp 4b
4221 - 113km/u - 27.22km
4095 - 110km/u - 27.41km
4b
NS Intercity 1827
81 min
 286
Sp 8a
2363 - 135km/u - 22.16km
2327 - 121km/u - 22.49km
8a
NS Sprinter 4616
81 min
 600
Sp 5b
5b
NS Intercity 2227
84 min
 340
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn, Woerden, Utrecht Centraal, Utrecht Vaartsche Rijn - Stopt niet in Vleuten, Terwijde, Leidsche Rijn
1
NS Sprinter 8829
92 min
 600
Sp 9b
8701 - 70km/u - 52.9km
9b
NS Intercity 2131
94 min
 600
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
4b
NS Intercity 2118
100 min
 286
Sp 5a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk
5a
NS Sprinter 4631
106 min
 301
Sp 9b
9b
NS Intercity 1820
106 min
 410
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
9571 - 56km/u - 16.41km
8b
NS Intercity 2220
108 min
 527
Sp 4b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Assen
4227 - 0km/u - 55.27km
4065 - 0km/u - 55.21km
4b
NS Intercity 729
111 min
 410
Sp 5b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
5b
NS Intercity 2229
111 min
 199
Sp 8a
Via Den Haag Laan v NOI
2707 - 116km/u - 6.67km
8a
NS Sprinter 4618
114 min
 340
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn, Woerden
1
NS Sprinter 8831
122 min
 600
Sp 9b
9b
NS Intercity 2133
124 min
 600
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
8701 - 70km/u - 52.9km
4b
NS Intercity 2120
130 min
 286
Sp 5a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk
2327 - 121km/u - 22.49km
2363 - 135km/u - 22.16km
5a
NS Sprinter 4633
133 min
 340
Sp 4a
Via Heemstede-Aerdenhout
4a
NS Sprinter 6318
136 min
 527
Sp 9b
4078 - 137km/u - 177.04km
4233 - 136km/u - 177km
9b
NS Intercity 722
136 min
 410
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
8b
NS Intercity 2222
138 min
 607
Sp 4b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Meppel
7625 - 141km/u - 97.58km
4b
NS Intercity 1831
141 min
 600
Sp 5b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
8740 - 0km/u - 95.32km
5b
NS Intercity 2231
141 min
 286
Sp 8a
Via Den Haag Laan v NOI
2351 - 134km/u - 8.1km
2314 - 133km/u - 8.08km
8a
NS Sprinter 4620
144 min
 340
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn, Woerden
1
NS Sprinter 8833
152 min
 410
Sp 9b
9b
NS Intercity 2135
154 min
 600
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
4b
NS Intercity 2122
160 min
 398
Sp 5a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk
2707 - 116km/u - 6.67km
5a
NS Sprinter 4635
166 min
 602
Sp 9b
9b
NS Intercity 1824
166 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
8b
NS Intercity 2224
168 min
 527
Sp 4b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Assen
4b
NS Intercity 733
171 min
 600
Sp 5b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
5b
NS Intercity 2233
171 min
 342
Sp 8a
Via Den Haag Laan v NOI
2721 - 128km/u - 27.35km
8a
NS Sprinter 4622
174 min
 204
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn, Woerden
1
NS Sprinter 8835
182 min
 410
Sp 9b
9593 - 98km/u - 42.21km
9b
NS Intercity 2137
184 min
 410
Sp 4b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
4b
NS Intercity 2124
190 min
 286
Sp 5a
Via Schiphol Airport, Amsterdam Sloterdijk
2314 - 133km/u - 8.08km
2351 - 134km/u - 8.1km
5a
NS Sprinter 4637
193 min
 340
Sp 4a
Via Heemstede-Aerdenhout
2652 - 36km/u - 36.83km
4a
NS Sprinter 6322
196 min
 527
Sp 9b
9b
NS Intercity 726
196 min
 410
Sp 8b
Via Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
8b
NS Intercity 2226
198 min
 527
Sp 4b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Meppel
4233 - 136km/u - 177km
4078 - 137km/u - 177.04km
4b
NS Intercity 1835
201 min
 410
Sp 5b
Via Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk
5b
NS Intercity 2235
201 min
 286
Sp 8a
Via Den Haag Laan v NOI
8a
NS Sprinter 4624