Alle vertrektijden  Radar  België
1 min
 607
Sp 4b
7637 - Aan perron
4b
NS Intercity 745
1 min
 132
Sp 9a
2322 - Aan perron
9a
NS Sprinter 6349
2 min
 410
Sp 5b
9582 - Aan perron
5b
NS Intercity 2245
4 min
 404
Sp 5a
5a
NS Sprinter 3340
4 min
 301
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn - Stopt ook in Lammenschans, Bodegraven, Woerden
1
NS Intercity 8847
12 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag HS, Delft, Rotterdam Centraal - Stopt ook in Laan v NOI, Schiedam C., Blaak
8640 - 78km/u - 21.2km
8b
NS Intercity 2449
13 min
 410
Sp 5b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Almere Centrum - Stopt ook in Duivendrecht, Buiten
9508 - 0km/u - 15.33km
5b
NS Intercity 2436
13 min
 410
Sp 9b
9566 - 129km/u - 15.12km
9b
NS Intercity 2149
16 min
 1010
Sp 4b
8654 - 0km/u - 14.3km
9558 - 7km/u - 14.35km
4b
NS Intercity 2136
16 min
 408
Sp 8a
2403 - 0km/u - 15.13km
2418 - 0km/u - 15.2km
8a
NS Sprinter 4634
20 min
 340
Sp 4a
2631 - 133km/u - 8.92km
4a
NS Sprinter 4649
23 min
 202
Sp 4b
2713 - 1km/u - 14.32km
4b
NS Sprinter 6334
27 min
 410
Sp 8b
Via Den Haag HS, Delft, Rotterdam Centraal, Dordrecht - Stopt ook in Laan v NOI, Schiedam C., Blaak
9423 - 61km/u - 26.74km
8b
NS Intercity 2238
27 min
 452
Sp 9b
4021 - 62km/u - 33.19km
4055 - 67km/u - 33.3km
9b
NS Intercity 738
29 min
 607
Sp 4b
4b
NS Intercity 1847
31 min
 132
Sp 9a
9a
NS Sprinter 6351
32 min
 600
Sp 5b
8621 - 0km/u - 27.59km
5b
NS Intercity 2247
34 min
 226
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn - Stopt ook in Lammenschans, Bodegraven, Woerden
4067 - 0km/u - 20.33km
1
NS Intercity 8849
34 min
 404
Sp 5a
2730 - 38km/u - 27.33km
2712 - 72km/u - 27.34km
5a
NS Sprinter 3342
42 min
 1010
Sp 8b
Via Den Haag HS, Delft, Rotterdam Centraal - Stopt ook in Laan v NOI, Schiedam C., Blaak
9588 - 101km/u - 48.46km
8727 - 96km/u - 48.36km
8b
NS Intercity 2451
43 min
 1010
Sp 9b
9406 - 0km/u - 36.93km
8632 - 0km/u - 36.98km
9b
NS Intercity 2151
43 min
 600
Sp 5b
Via Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Almere Centrum - Stopt ook in Duivendrecht, Buiten
8659 - 91km/u - 30.71km
5b
NS Intercity 2438
46 min
 408
Sp 8a
2441 - 61km/u - 34.97km
2469 - 57km/u - 35.01km
8a
NS Sprinter 4636
46 min
 410
Sp 4b
9566 - 129km/u - 15.12km
4b
NS Intercity 2138
50 min
 408
Sp 4a
2448 - 61km/u - 13.18km
2449 - 54km/u - 13.3km
4a
NS Sprinter 4651
53 min
 132
Sp 4b
2322 - Aan perron
4b
NS Sprinter 6336
57 min
 607
Sp 9b
7631 - 139km/u - 71.99km
9b
NS Intercity 1840
57 min
 600
Sp 8b
Via Den Haag HS, Delft, Rotterdam Centraal, Dordrecht - Stopt ook in Laan v NOI, Schiedam C., Blaak
8736 - 96km/u - 33.84km
8b
NS Intercity 2240
59 min
 607
Sp 4b
7614 - 89km/u - 1.13km
4b
NS Intercity 749
61 min
 132
Sp 9a
2319 - 115km/u - 7.63km
9a
NS Sprinter 6353
62 min
 600
Sp 5b
5b
NS Intercity 2249
64 min
 202
Sp 5a
2711 - 140km/u - 44.48km
5a
NS Sprinter 3344
64 min
 373
Sp 1
Via Alphen a/d Rijn - Stopt ook in Lammenschans, Bodegraven, Woerden
7507 - 0km/u - 43.77km
1
NS Intercity 8851
72 min
 600
Sp 8b
8b
NS Intercity 2453
73 min
 410
Sp 5b
9419 - 140km/u - 34.95km
5b
NS Intercity 2440
73 min
 410
Sp 9b
9514 - 16km/u - 23.12km
9b
NS Intercity 2153
76 min
 408
Sp 8a
2422 - 97km/u - 42.98km
2443 - 97km/u - 42.86km
8a
NS Sprinter 4638
76 min
 1010
Sp 4b
8632 - 0km/u - 36.98km
9406 - 0km/u - 36.93km
4b
NS Intercity 2140
80 min
 408
Sp 4a
2418 - 0km/u - 15.2km
2403 - 0km/u - 15.13km
4a
NS Sprinter 4653
83 min
 132
Sp 4b
4b
NS Sprinter 6338
87 min
 527
Sp 9b
4065 - 0km/u - 115.64km
4223 - 0km/u - 115.72km
9b
NS Intercity 742
87 min
 410
Sp 8b
9582 - Aan perron
8b
NS Intercity 2242
89 min
 452
Sp 4b
4055 - 67km/u - 33.3km
4021 - 62km/u - 33.19km
4b
NS Intercity 1851
91 min
 202
Sp 9a
2713 - 1km/u - 14.32km
9a
NS Sprinter 6355
92 min
 600
Sp 5b
8647 - 109km/u - 73.6km
5b
NS Intercity 2251
94 min
 264
Sp 5a
2333 - 0km/u - 67.94km
2321 - 0km/u - 67.88km
5a
NS Sprinter 3346
94 min
 373
Sp 1
7530 - 131km/u - 13.14km
1
NS Intercity 8853
102 min
 600
Sp 8b
8610 - 0km/u - 55.27km
8b
NS Intercity 2455
103 min
 820
Sp 5b
9583 - 126km/u - 18.36km
5b
NS Intercity 2442
103 min
 1010
Sp 9b
9558 - 7km/u - 14.35km
8654 - 0km/u - 14.3km
9b
NS Intercity 2155
106 min
 204
Sp 8a
2447 - 108km/u - 64.42km
8a
NS Sprinter 4640
106 min
 410
Sp 4b
9514 - 16km/u - 23.12km
4b
NS Intercity 2142
110 min
 408
Sp 4a
2469 - 57km/u - 35.01km
2441 - 61km/u - 34.97km
4a
NS Sprinter 4655
113 min
 132
Sp 4b
2319 - 115km/u - 7.63km
4b
NS Sprinter 6340
117 min
 607
Sp 9b
7612 - 54km/u - 130.81km
9b
NS Intercity 1844
117 min
 600
Sp 8b
8621 - 0km/u - 27.59km
8b
NS Intercity 2244
119 min
 607
Sp 4b
7631 - 139km/u - 71.99km
4b
NS Intercity 753
121 min
 264
Sp 9a
2322 - Aan perron
9a
NS Sprinter 6357
122 min
 1010
Sp 5b
8608 - 56km/u - 84.31km
5b
NS Intercity 2253
124 min
 746
Sp 1
7534 - 71km/u - 14.07km
7510 - 72km/u - 14.08km
1
NS Intercity 8855
124 min
 334
Sp 5a
2305 - 59km/u - 49.12km
2710 - 59km/u - 49.01km
5a
NS Sprinter 3348
132 min
 410
Sp 8b
9506 - 111km/u - 22.32km
8b
NS Intercity 2457
133 min
 600
Sp 5b
8640 - 78km/u - 21.2km
5b
NS Intercity 2444
133 min
 410
Sp 9b
9566 - 129km/u - 15.12km
9b
NS Intercity 2157
136 min
 408
Sp 8a
2414 - 0km/u - 105.42km
2431 - 0km/u - 105.46km
8a
NS Sprinter 4642
136 min
 1010
Sp 4b
8654 - 0km/u - 14.3km
9558 - 7km/u - 14.35km
4b
NS Intercity 2144
139 min
 222
Sp 2
2
NS Sprinter 8953
140 min
 408
Sp 4a
2443 - 97km/u - 42.86km
2422 - 97km/u - 42.98km
4a
NS Sprinter 4657
143 min
 202
Sp 4b
2713 - 1km/u - 14.32km
4b
NS Sprinter 6342
147 min
 602
Sp 9b
4224 - 0km/u - 182.32km
4249 - 0km/u - 182.19km
9b
NS Intercity 746
147 min
 600
Sp 8b
8b
NS Intercity 2246
149 min
 527
Sp 4b
4223 - 0km/u - 115.72km
4065 - 0km/u - 115.64km
4b
NS Intercity 1855
151 min
 334
Sp 9a
9a
NS Sprinter 6359
152 min
 1010
Sp 5b
5b
NS Intercity 2255
154 min
 602
Sp 1
4228 - 125km/u - 37.59km
4222 - 125km/u - 37.41km
1
NS Intercity 8857
154 min
 264
Sp 5a
2312 - 135km/u - 28.64km
5a
NS Sprinter 3350